Algemene voorwaarden Stichting KinderFocussen

  1. Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Stichting KinderFocussen (hierna te noemen SKF) en opdrachtgever (verder te noemen deelnemer) van trainingen, workshops, seminars en andere vormen van onderwijs (hierna te noemen onderwijs).

  1. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand doordat de deelnemer het inschrijfformulier via de website heeft verstuurd en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. Na deze digitale aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestigingsbrief aangaande het onderwijs waarvoor is ingeschreven en een factuur. De aanmelding is definitief wanneer de deelnemer het inschrijfgeld heeft voldaan.

  1. Optie

Het is mogelijk een optie te nemen . Er wordt dan een plaats in het onderwijs gereserveerd. Deze reservering is tot vier weken voor aanvang van het onderwijs geldig. Loopt het onderwijs eerder vol, dan wordt contact opgenomen met de deelnemer.

  1. Wachtlijst

Is op het moment van de aanmelding de opleiding volgeboekt, dan wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht. Zodra er plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste deelnemer benaderd.

  1. Betaling

Na verzending van het digitale inschrijfformulier via de website ontvangt de deelnemer een factuur plus een brief van deelname voor het onderwijs waarvoor is ingeschreven. De inschrijving is definitief zodra de deelnemer het inschrijfgeld heeft voldaan. Betaling vindt plaats binnen 14 dagen. In overleg is een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat de deelnemers niet van de verplichting de volledige onderwijskosten te voldoen. Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden.

Boekverkoop en onderwijsmaterialen: Na betaling en invullen van het bestelformulier kunt u de levering binnen 7 werkdagen verwachten. Retour verzending is voor de kosten van de klant. Na retour ontvangst krijgt u binnen 14 dagen het volledige bedrag terug in mindering van de verzendkosten.

  1. Annulering

Annulering kan uitsluitend schriftelijk of via email plaatsvinden. De deelnemer heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden. Indien van het bovenstaande geen gebruik is gemaakt gelden de volgende regels:

Annulering korter dan 1 week voor de start: 100% van de onderwijskosten.

SKF spant zich in om naar beste inzicht en vermogen het onderwijs uit te voeren. SKF is slechts aansprakelijk voor schade veroorzakend feit waarbij een opvolgende reeks feiten als een feit worden beschouwd. SKF is niet aansprakelijk indien de mogelijkheid bestaat een verzekeringsmaatschappij aan te spreken. Deelnemers betreden de ruimtes van de SKF op eigen risico. SKF is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan het onderwijs.

  1. Aansprakelijkheid

Als de deelnemer na de eerste onderwijsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan het onderwijs deelneemt, betaalt de deelnemer de volledige deelname kosten. De deelnemer kan zich voor de duur van het gehele onderwijs laten vervangen door een ander, mist deze aan de toelatingseisen voldoet. SKF heeft het recht om met duidelijke opgave van redenen het onderwijs te annuleren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan het SKF betaalde bedrag.

  1. Vertrouwelijkheid

Door deelnemers verstrekte informatie wordt door de SKF vertrouwelijk behandeld. Deelnemers behandelen de verstrekte informatie van de opleidingen vertrouwelijk. Het auteursrecht van door de SKF uitgegeven brochures, opleidingsscripts, sheets, en andere schriftelijke materialen berust bij de SKF. Uitgegeven materiaal is eigendom van de deelnemer. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SKF zullen door de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.